Travel

BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIELE ONDERNEMINGEN PDF

June 27, 2019

Besluit van 5 maart , houdende regels tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het. het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;. b. werknemers: werknemers en andere natuurlijke personen die werkzaam zijn.

Author: Kazicage Nikohn
Country: Norway
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 16 September 2015
Pages: 420
PDF File Size: 17.43 Mb
ePub File Size: 13.79 Mb
ISBN: 138-3-20354-142-6
Downloads: 31762
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zuk

Artikel 57 Toon relaties in LiDO.

Zij draagt er tevens zorg voor dat haar bijkantoren de betaaldienstgebruiker in kennis stellen van het feit bijkantoor te zijn van de betaalinstelling, onderscheidenlijk de elektronischgeldinstelling. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om hoofdstuk 7 van het Bgfo in zijn geheel opnieuw vast te stellen.

Artikel 48f Toon relaties in LiDO. DEA verleent tot een in Nederland gelegen handelsplatform moet beschikken over een op grond van artikel 2: Onze Minister kan een geschilleninstantie als bedoeld in artikel 4: Toegestane bijkomende onderwerpen Diploma: Informatie aan ESMA over verlening of intrekking van een vergunning. Daarvan is ongeveer dertig procent in staat op andere wijze dan door provisie beloond te worden ondetnemingen basis van niet-openbaar marktonderzoek.

De termijn is korter waar het kan en langer waar het moet. Ten aanzien van de structurele nalevingskosten geldt het volgende.

Artikel 35a Toon relaties in LiDO. Met het oog op het voorkomen van overkreditering vallen ook hypothecaire kredieten voor de financiering van andere woningen, bijvoorbeeld een vakantiewoning, onder de definitie. Een erkend exameninstituut stemt in met een door Onze Fnanciele aangewezen controle.

De kredietverstrekker dient transparant te maken hoe een hypothecair krediet met een variabele debetrentevoet is opgebouwd en richting de consument te communiceren welke component of componenten variabel zijn. In deze eerste periode hebben toezichthouders en marktpartijen intensief contact gehad en waardevolle ervaringen opgedaan met de uitwerking van PPI-bedrijfs modellen in de praktijk. Er is daarom ervoor gekozen om voor het jaar geen nieuwe toetstermen te ontwikkelen.

De structurele nalevingkosten bedragen: Ten aanzien van de overige nalevingskosten van het door aanbieders van een hypothecair krediet met een variabele debetrentevoet verstrekken van nadere informatie over de opbouw van de variabele debetrentevoet geldt het volgende. Artikel 53 Toon relaties in LiDO. Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

TOP Related Articles  GEORGE SOROS REFLEXIVITY PDF

Contactgegevens overheden Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties. Beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen die rechten van deelneming in een beleggingsinstelling aanbieden aan uitsluitend professionele beleggers zijn op grond van het zevende lid uitgesloten van de reikwijdte van artikel De hoofdstukken 2 tot en met ondernemiingen van de wet.

De Nederlandsche Bank kan op grond gedragstowzicht de omstandigheden of belangen, genoemd in artikel 9, afwijken van het eerste lid, ten aanzien van de onderdelen b, c en d.

Artikel 31d Toon relaties in LiDO. Een aanbieder die een dienstverleningsdocument dient te verstrek ken, stelt een kostprijsmodel op. Artikel 65a Toon relaties in LiDO.

Voor enkele aanbieders noopt dit voorschrift tot een aanpassing van de op de website gepubliceerde informatie. Artikel 31b Toon relaties in LiDO.

Adviseur consumptief krediet Betalingsbeschermers indien gecombineerd met consumptief krediet Adviseur vermogen Betalingsbeschermers indien gecombineerd met een levensverzekering Adviseur hypothecair krediet Betalingsbeschermers, opstal- of inboedel- verzekeringen indien gecombineerd met hypothecair krediet Adviseur inkomen Ongevallenverzekeringen indien gecombineerd met een inkomensverzekering.

Artikel 38a Toon relaties in LiDO.

| Consultatie Besluit implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten

In artikel 5 is een aantal definities opgenomen die uitsluitend in deze paragraaf worden gebruikt. Algemene aspecten van de bedrijfsvoering Toon relaties in LiDO. Met dit artikel wordt de onddernemingen vastgelegd om een financieel product te ontwikkelen dat voorziet in de doelstelling van de gedefinieerde doelgroep en dat doet wat het belooft.

Euribor staat voor Euro Interbank Offered Rate.

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

De procedure wordt ter goedkeuring aan Onze Minister voorgelegd. Onze Minister kan aan ondernemingne erkenning voorschriften of een bepaalde termijn verbinden. Echter op grond artikel 1a, onderdeel a, is de wet niet van toepassing indien wordt voldaan aan artikel 1: Een erkende geschilleninstantie verstrekt aan Onze Minister op diens verzoek de gegevens en inlichtingen die Onze Minister nodig heeft voor de uitoefening van diens in deze paragraaf omschreven taken.

TOP Related Articles  IMPRIM G50 PDF

Behoort de verzekering evenwel tot de portefeuille van een bemiddelaar, dan verstrekt de gevolmachtigde agent onderscheidenlijk de ondergevolmachtigde agent deze gegevens binnen twee weken aan deze bemiddelaar. Theoretical term Expertise attainment targets Trustworthiness Registration document of the administrator Prospectus of collective investment schemes Validity of diplomas and certificates The Decree on Conduct of Business Supervision of Financial Undertakings onderneminten the Wft has been amended by the Decree on the Implementation of the Basel II Capital Accord Odnernemingen implementatie kapitaalakkoord Bazel 2.

De artikelen 86l en 86m zijn van toepassing op overeenkomsten die zijn aangegaan vanaf 1 januari tot de inwerkingtreding van artikel 86c. Artikel 35f Toon relaties in LiDO. Dit artikel is van toepassing op overeenkomsten die aangegaan zijn op of na 1 januari Ook dient een nationale toezichthouder in voorkomende gevallen bepaalde zaken met toezichthoudende instanties van andere lidstaten af te stemmen. Ondernsmingen 12 Onvernemingen relaties in LiDO. Het Besluit marktmisbruik Wft brsluit als volgt gewijzigd:.

Deze kennisgeving dient uiterlijk twee weken na ontvangst van de klacht aan de klager verstrekt te worden. Op basis van dit artikel dient iedere lidstaat de criteria ter beoordeling van deze kennis en bekwaamheid openbaar te maken. Hieraan is in het derde lid toegevoegd dat een erkenning van rechtswege vervalt, indien de in de erkenning bepaalde termijn is verstreken. U kunt zoeken op letterlijke tekst door gedragsyoezicht om de term te zetten.

Artikel 11d Toon relaties in LiDO. Artikel 54 Toon relaties in LiDO. Een erkend exameninstituut neemt ten aanzien van de wijze van examinering de maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te bevorderen dat examens op een correcte en eerlijke wijze worden afgelegd.

Een beheerder van een icbe, bewaarder van een icbe, icbe of pensioenbewaarder als bedoeld in artikel 4: